Tilinpäätös

Tuloslaskelma

   KonserniEmoyhtiö
1.1. - 31.12.20151.1. - 31.12.20141.1. - 31.12.20151.1. - 31.12.2014
LIIKEVAIHTO289 272 991,51275 877 180,45188 556 416,55174 717 237,07
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen vähennys (-) / lisäys (+)384 468,31-673 591,36384 468,31-673 591,36
Liiketoiminnan muut tuotot1 287 378,472 256 812,331 332 950,112 109 385,72
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana-201 046 458,40-186 857 739,10-126 214 597,18-108 225 337,22
Varastojen vähennys (-) / lisäys (+)-832 970,791 123 678,541 082 259,91281 362,33
Ulkopuoliset palvelut-2 033 383,94-1 970 749,23-1 818 854,88-1 741 726,37
-203 912 813,13-187 704 809,79-126 951 192,15-109 685 701,26
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot-22 926 398,83-21 708 326,97-18 001 432,35-17 344 219,29
Henkilösivukulut
Eläkekulut-4 224 698,74-4 084 770,30-3 403 775,98-3 293 362,78
Muut henkilösivukulut-2 608 411,75-2 343 928,07-999 850,83-911 058,80
-29 759 509,32-28 137 025,34-22 405 059,16-21 548 640,87
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot-4 577 258,93-4 317 222,14-4 122 196,17-3 998 418,17
Liiketoiminnan muut kulut-38 439 557,98-40 127 337,22-34 044 427,37-35 521 687,04
LIIKEVOITTO14 255 698,9317 174 006,932 750 960,125 398 584,09
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Muilta60 340,0454 977,6060 142,0454 782,60
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä218 985,670,00
Muilta502 794,16850 517,05231 097,62418 197,30
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista-13 792,710,00-13 792,710,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille-407 392,22-381 545,60-264 580,66-60 527,38
141 949,27523 949,05231 851,96412 452,52
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA14 397 648,2017 697 955,982 982 812,085 811 036,61
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron vähennys (+) / lisäys (-)-993 587,49-1 683 558,65
Tuloverot
Tilikaudelta-2 609 007,78-3 103 840,10-535 391,79-1 029 412,12
Aikaisemmilta tilikausilta-0,02-3 898,880,00-3 000,00
Laskennallisen veron muutos-599 783,48-620 969,50
-3 208 791,28-3 728 708,48-535 391,79-1 032 412,12
TILIKAUDEN VOITTO11 188 856,9213 969 247,501 453 832,803 095 065,84
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta-1 249,07-3 838,74
Konsernin voitto tilikaudelta11 187 607,8513 965 408,76